Strategische Personeelsplanning (2800 x 1867)

STRATEGIC WORKFORCE PLANNING

Powered by circle Dageraad Advies

Eigen meesterschap

De specialisten van Workwide cirkel Strategische Personeelsplanning geven uw management en HR zicht op de organisatie en bieden een handvatten om mogelijke bezettingsknelpunten in de (nabije) toekomst te voorkomen. Wij geloven dat de oplossing schuilt in een participatieve aanpak. Daarom richten wij ons op het samen ontwikkelen en overdragen van onze kennis en inzichten. Zo groeit uw organisatie in ‘eigen meesterschap’!

Over Strategische Personeelplanning vanuit Workwide

Overzicht services

Diverse mogelijkheden

Wij hebben diverse organisaties geholpen met strategische personeelsplanning. Onze aanpak biedt voldoende ruimte voor klantspecifieke invulling. Onze ondersteuning varieert van het begeleiden van een geheel strategisch personeelsplanningstraject tot kleine onderdelen daarvan.

Maatwerk op basis van best practices

Natuurlijk is elk traject verschillend zowel qua aanpak als onze ondersteuning daarbij. Wel hebben wij een aantal methoden ontwikkeld die we vaak inzetten bij strategische personeelsplanning:

 • de Strategische Personeelsplannings Omgevingsscan.
 • bijeenkomsten voor het creëren van bewustwording, een beeld van de toekomst of mogelijke interventies.
 • feiten-analyse bijvoorbeeld met behulp van HR Intelligence of ons IDU-analyse-instrument.
 • toekomst concretiseren met behulp van scenariomodellen en wat-als redeneringen.
 • ons overzicht van bewezen recepten voor de cocktail van beleid, instrumenten en maatregelen.
Onze kennis

Inspelen op dynamiek

Vergrijzing, veranderende behoefte aan kwaliteiten en kwantiteiten van personeel, behoefte aan minder management(lagen) en meer zelfsturende teams. De dynamiek van deze tijd vergt veel van organisaties en haar medewerkers. Een duidelijke Strategische Personeelsplanning (SPP) maakt organisaties bewust van het arbeidskapitaal én potentieel in veranderende organisaties.

Een goed strategisch personeelsplanningsproces geeft antwoord op:
 • welke competenties heeft mijn personeel?
 • zijn deze competenties passend voor de toekomst?
 • hoe kan ik deze ontwikkelen nu en in de toekomst?
 • hoeveel en welke arbeidsvraag heb ik in de toekomst?
 • waar is mijn arbeidsvraag van afhankelijk?
 • hoe voorkom ik een gebrek aan kennis en ervaring in geval van uitstroom van oudere medewerkers?
 • wat is een gezonde toekomstige personeelsverhouding (flexibel/vast)?
Strategische Personeelsplanning als basis
Strategische personeelsplanning vormt een stevig fundament voor effectief en toekomstgericht HR-beleid. Het helpt bij het beargumenteren van beleidskeuzes, met name als het gaat om in-, door- en uitstroom van medewerkers. Tot slot maakt strategische personeelsplanning organisaties sterker en succesvoller bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers.
Klantcasus

Casus: strategische personeelsplanning Hoogheemraadschap

Uitdaging

Een Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het grondwater in een bepaald gebied. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals afnemende overheidsgelden, vergrijzing en het politieke klimaat hebben grote impact op de inrichting en personeelsplanning van het Hoogheemraadschap. Daarnaast hebben klimaatveranderingen bij uitstek veel impact voor waterschappen. Denk aan stijgende rivieren, verhoogde dijken en overstromingen die vaker in ons land voorkomen. Binnen deze ontwikkelingen zijn er zekere en onzekere factoren die een rol spelen bij de inrichting van een personeelsplanning. Hoe pak je dat aan?

Aanpak

Het MT is bewust geworden van zekere en onzekere variabelen die belangrijk zijn voor de toekomst van het Hoogheemraadschap. Vervolgens is het MT uitgedaagd om te komen tot een goede strategische personeelsplanning waarin deze variabelen worden meegenomen, zonder dat dit ten koste gaat van de bedrijfsvoering en te behalen doelstellingen. Dat resulteerde in enkele scenario’s. Hiervoor hebben de managers de benodigde personele formatie in kaart gebracht en verschillen ten opzichte van het huidige personeelsbestand onderzocht. Tot slot zijn maatregelen vastgesteld om de dreigende verschillen te voorkomen.

Resultaat

Het MT is mentaal wendbaarder geworden. Managers zijn eigenaar gemaakt van de vraagstukken die leven binnen organisatiegroei en personeelsplanning. Ze hebben de technieken geleerd om daarover na te denken en er actief mee aan het werk te gaan in de organisatie. Concreet is voor twee scenario’s bepaald hoeveel fte per functiegebied nodig is in de toekomst en welke competenties dan cruciaal zijn. Leidinggevenden hebben een concreet actieplan opgesteld en uitgevoerd waarmee ze actief met de huidige medewerkers ‘aan de slag’ zijn gegaan om toe te groeien naar het geschetste toekomstbeeld.

Onze specialisten in Strategische Personeelsplanning

In onze optiek wordt aan strategische personeelsplanning invulling gegeven door een team van HR-professionals en lijnmanagers uit de organisatie, waar nodig ondersteund door externe deskundigen. Daarbij moet volop aandacht zijn voor proceskenmerken. Een strategische visie is vereist, duidelijke werkafspraken en goede communicatie. Wij hebben veel ervaring met deze vorm van ondersteuning en begeleiding.